Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yn ysgol ddynodedig cyfrwng Cymraeg i fechgyn a merched rhwng 11 ac 19 oed gaiff ei chynnal gan Awdurdod Unedol Pen-y-bont ar Ogwr. Dyma'r unig ysgol gyfun Gymraeg ar gyfer yr Awdurdod Unedol. Mae'r ysgol wedi ei lleoli ym mhentref hanesyddol Llangynwyd ac mae'n gwasanaethu dalgylch yr Awdurdod Unedol gyfan. Mae'n gwasanaethu dalgylch eang sydd yn cynnwys ardaloedd trefol (Maesteg a Phorthcawl) ac ddifreintiedig yn gymdeithasol ac o dan anfantais economaidd.

 

Derbynia'r ysgol ddisgyblion o bob gallu.

 

Agorodd yr ysgol ym Medi 2008 gyda 128 ym mlwyddyn 7. Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2015-16, mae 623 o ddisgyblion ar gofrestr yr ysgol ym mlynyddoedd 7 i 13. Dengys y ffigurau arfaethedig bydd tua 850 o ddisgyblion yn yr ysgol erbyn 2020.

 

Mae gan yr ysgol gyfwerth amser llawn o 47 o staff addysgu a 23 o staff ategol gyfwerth amser llawn.

Mae'r holl ddisgyblion yn ddwyieithog gyda 21.8% (2011-12) o'r disgyblion yn dod o gartrefi lle siaredir y Gymraeg gydag o leiaf un riant a 90.9% (2010-11) yn dod o gartrefi lle mae'r Saesneg yn brif iaith.

Datganiad cenhadaeth yr ysgol yw i creu ysgol Gymraeg llwyddiannus sy'n hunanfeirniadol, yn cynnig cyfloedd eang a theg i bawb drwy ddatblygu dysgwyr gydol oes.

Gweithredir yr amcan uchod drwy gydweithio â holl randdeiliad yr ysgol a'r gymuned er mwyn cyfoethogi addysg a phrofiadau'r disgyblion trwy'r Gymraeg fel iaith gwaith a bywyd.

Mae'r ysgol yn ymroddedig i ddiogelu a chynorthwyo lles disgyblion a phobl ifanc a disgwylir i holl staff a gwirfoddolwyr sy'n gysylltiedig â'r ysgol rannu'r ymroddiad hwn.

Gweledigaeth ar gyfer yr ysgol yw sefydlu:

Ysgol Gymraeg llwyddiannus gyda safonau uchel sy'n hunan-feirniadol, yn cynnig cyfleoedd eang a theg i bawb trwy ddatblygu sgiliau gydol oes.

Cwmpasir hyn o fewn arwyddair yr ysgol, sef “dysg...dawn...dyfodol” sydd yn amlinellu pwysigrwydd addysg a datblygu sgiliau gydol oes. 

 

 

 

Mr Meurig Jones 

Prifathro

 

 

 Mr Geraint Isaac

Cadeirydd y Llywodraethwyr