• Ysgol Gyfun Gymraeg

  LLANGYNWYD

  Yr ysgol gyfun Gymraeg cyntaf i wasanaethu Sir Pen-y-Bont.
 • Ysgol Gyfun Gymraeg

  LLANGYNWYD

   Agorodd yr ysgol yn 2008 gyda 128 o ddisgyblion ym mlwyddyn 7.
 • Ysgol Gyfun Gymraeg

  LLANGYNWYD

  Currently, we have 616 pupils at Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, including 109 in the sixth form.
 • Ysgol Gyfun Gymraeg

  LLANGYNWYD

  Yr ysgol gyfun Gymraeg cyntaf i wasanaethu Sir Pen-y-Bont.  
 • Ysgol Gyfun Gymraeg

  LLANGYNWYD

   Agorodd yr ysgol yn 2008 gyda 128 o ddisgyblion ym mlwyddyn 7.  
 • Ysgol Gyfun Gymraeg

  LLANGYNWYD

  Currently, we have 616 pupils at Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, including 109 in the sixth form.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Colofn y Prifathro

Dyma ni ar ddiwedd flwyddyn ysgol arall! Braf yw cael dathlu unwaith eto eleni ein gwaith caled fel Tîm Llan. Mae’r tymor wedi bod yn un prysur iawn wrth baratoi disgyblion at y profion cenedlaethol a’r arholiadau allanol; Eisteddfod yr Urdd yn ymweld â Phen-coed; dysgwyr a staff ynglwm â llu o weithgareddau allgyrsiol, yn enwedig Mabolgampau’r ysgol gyda llys Ogwr yn fuddigol a llys Llynfi’n cipio’r Eisteddfod o un pwynt!

Rydym yn ffarwelio â rhai o’m staff dros yr haf sydd yn symud i rolau newydd a hoffwn estyn fy niolch iddynt am eu gwaith caled ar hyd y blynyddoedd ac yn dymunaf bob lwc iddynt yn y dyfodol:

 • Mrs Non Hobday- Ymgynghorydd ADY Sir Fôn
 • Ms Rhian Morgan- Dirprwy Ysgol Gyfun Penweddig
 • Mr Carwyn Price- Athro Addysg Gorfforol Ysgol Gynradd Tirdeunaw
 • Miss Bethan Phillips- Pennaeth yr Adran Gerddoriaeth Ysgol Llanhari
 • Miss Angharad Morris- Athrawes fathemateg Ysgol Gyfun Bryn Tawe
 • Mrs Rhian Booth- Athrawes wyddoniaeth Ysgol Gyfun Bro Edern
 • Mr Aled Matthews- Diwydiant

Hoffwn dynnu sylw at ddyddiadau pwysig dros yr wythnosau nesaf:

 • Canlyniadau Safon Uwch ac UG: 17.08.17
 • Canlyniadau TGAU: 24.08.17
 • Ysgol i ddysgwyr Bl.7-12: Dydd Mawrth 05.09.17
 • Ysgol i Fl.13: Dydd Mercher 06.09.17

Diolch yn fawr i bawb am eu gwaith caled ar hyd y flwyddyn ac am eich cefnogaeth ac edrychaf ymlaen at gyd weithio gyda chi y flwyddyn nesaf. Ymlaen #TîmLlan! 

Latest News / Newyddion

 • Cyfle Rhiant Llywodraethwr
 • Llongyfarchiadau, Canlyniadau Lefel A
 • Diwrnod HMS / Inset Day
 • SWYDDOGION 2017-2018
 • Amseroedd Ysgol Newydd o Medi 2017
 • Sgiliau Tawelu

Hoffwn eich hysbysu bod angen 2 riant lywodraethwr i ymuno â chorff llywodraethu Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd.

 

Os hoffech chi gael eich ystyried ar gyfer yr etholiad hwn, mae angen i chi anfon y wybodaeth isod at yr ysgol erbyn 3pm dydd Gwener 22.09.17. (Ni dderbynnir unrhyw geisiadau wedi’r dyddiad hwn).

 

 1. Eich enw
 2. Eich cyfeiriad
 3. Eich rhif ffôn
 4. Eich cyfeiriad e-bost
 5. Enw a blwyddyn eich plentyn

 

Mae angen i chi hefyd ddarparu datganiad byr dim mwy na 100 gair, bydd yn cael ei gynnwys ar y ffurflen bleidleisio. Cofiwch os ydych yn mynd tu hwnt i’r 100 gair, ni chaiff y geiriau ychwanegol eu cynnwys. Llofnodwch a dyddiwch yr holl wybodaeth os gwelwch yn dda.

We wish to inform you that the governing body of Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd has 2 parent governor vacancies

 

If you wish to be considered for election, please submit the following information to the school by Friday 22.09.17. (Any applications received after this date will not be taken into count.)

 

 1. Name
 2. Address
 3. Telephone number
 4. E-mail address
 5. Child’s name and year group

 

You must also include a short statement of no more than 100 words which will be included in the ballot form. Please note if you exceed the word limit only the first 100 words will be included on the ballot form. Please sign and date the information you submit to the school.

 

If you would like more information on becoming a governor and what the role entails please contact Governor Support on 01656 642637.

 

 

Os hoffech fwy o wybodaeth am fod yn llywodraethwr a chynnwys y rôl, cysylltwch â Gwasanaethau Llywodraethwyr y sir ar 01656 642637

Llwyddiant mawr i ddisgyblion Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd.

Derbyniodd Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd ei thrydedd set o ganlyniadau Safon Uwch yr wythnos hon.

 • Enillodd 100% o’n myfyrwyr ddau neu fwy o gymwysterau lefel 3 A*-E.
 • O’n holl gymwysterau gwobrwywyd 45% A*-B a 75% A*-C.
 • Mae pob myfyriwr wedi llwyddo yn y Dystysgrif Her Sgiliau, gyda dros hanner yn ennill gradd A*-B.
 • Enillodd 59% o’n myfyrwyr pedwar cymhwyster lefel 3.
 • Pob myfyriwr wedi cael lle yn un o’u dewisiadau prifysgol.

Dywedodd y Prifathro, Meurig Jones, "Rydym yn falch o’n canlyniadau Lefel 3 eleni. Mae hwn yn adlewyrchiad o waith caled ein myfyrwyr a staff, wrth iddynt lwyddo i ennill canlyniadau da a dymunwn y gorau iddynt unai wrth barhau gyda’u hastudiaethau, hyfforddiant yn y gweithle, neu ym myd diwydiant."

Canlyniadau a oedd yn arbennig nodir isod:

Natalya Kotrzuba     4A

Sean Thomas           3A, 1B

Lloyd Goff                  1A*, 2A, 1C

Jacob Smith              1A*, 1A, 1B, 1C

 

Llongyfarchiadau mawr i bob i’n o’n myfyrwyr a phob lwc iddynt yn y dyfodol!

Diwrnod HMS / Inset Day

Dydd Llun / Monday

4/9/2017

 

Dechrau Tymor Newydd /

Start of New Term

Ar gyfer pob disgybl / For every pupil

Dydd Mawrth / Tuesday

5/9/2017

 

5/9/2017

Amseroedd Ysgol Newydd / New School Times

08.40 hrs - 15.00 hrs

PRIF

SWYDDOG

2017-2018

 

Olivia RICHARDS

Emyr WATKIN

Elinor WILLIAMS

 

DIRPRWY

SWYDDOGION

2017-2018

 

Tom BROWN

Melissa THOMAS

Ela TITLEY