• Ysgol Gyfun Gymraeg

  LLANGYNWYD

  Yr ysgol gyfun Gymraeg cyntaf i wasanaethu Sir Pen-y-Bont.
 • Ysgol Gyfun Gymraeg

  LLANGYNWYD

   Agorodd yr ysgol yn 2008 gyda 128 o ddisgyblion ym mlwyddyn 7.
 • Ysgol Gyfun Gymraeg

  LLANGYNWYD

  Currently, we have 616 pupils at Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, including 109 in the sixth form.
 • Ysgol Gyfun Gymraeg

  LLANGYNWYD

  Yr ysgol gyfun Gymraeg cyntaf i wasanaethu Sir Pen-y-Bont.  
 • Ysgol Gyfun Gymraeg

  LLANGYNWYD

   Agorodd yr ysgol yn 2008 gyda 128 o ddisgyblion ym mlwyddyn 7.  
 • Ysgol Gyfun Gymraeg

  LLANGYNWYD

  Currently, we have 616 pupils at Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, including 109 in the sixth form.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Colofn y Prifathro

Dyma ni ar ddiwedd flwyddyn ysgol arall! Braf yw cael dathlu unwaith eto eleni ein gwaith caled fel Tîm Llan. Mae’r tymor wedi bod yn un prysur iawn wrth baratoi disgyblion at y profion cenedlaethol a’r arholiadau allanol; Eisteddfod yr Urdd yn ymweld â Phen-coed; dysgwyr a staff ynglwm â llu o weithgareddau allgyrsiol, yn enwedig Mabolgampau’r ysgol gyda llys Ogwr yn fuddigol a llys Llynfi’n cipio’r Eisteddfod o un pwynt!

Rydym yn ffarwelio â rhai o’m staff dros yr haf sydd yn symud i rolau newydd a hoffwn estyn fy niolch iddynt am eu gwaith caled ar hyd y blynyddoedd ac yn dymunaf bob lwc iddynt yn y dyfodol:

 • Mrs Non Hobday- Ymgynghorydd ADY Sir Fôn
 • Ms Rhian Morgan- Dirprwy Ysgol Gyfun Penweddig
 • Mr Carwyn Price- Athro Addysg Gorfforol Ysgol Gynradd Tirdeunaw
 • Miss Bethan Phillips- Pennaeth yr Adran Gerddoriaeth Ysgol Llanhari
 • Miss Angharad Morris- Athrawes fathemateg Ysgol Gyfun Bryn Tawe
 • Mrs Rhian Booth- Athrawes wyddoniaeth Ysgol Gyfun Bro Edern
 • Mr Aled Matthews- Diwydiant

Hoffwn dynnu sylw at ddyddiadau pwysig dros yr wythnosau nesaf:

 • Canlyniadau Safon Uwch ac UG: 17.08.17
 • Canlyniadau TGAU: 24.08.17
 • Ysgol i ddysgwyr Bl.7-12: Dydd Mawrth 05.09.17
 • Ysgol i Fl.13: Dydd Mercher 06.09.17

Diolch yn fawr i bawb am eu gwaith caled ar hyd y flwyddyn ac am eich cefnogaeth ac edrychaf ymlaen at gyd weithio gyda chi y flwyddyn nesaf. Ymlaen #TîmLlan! 

Latest News / Newyddion

 • Plant Mewn Angen / Children in Need
 • Ymweliad gan Bardd Plant Cymru, Elen Gruffydd
 • Diwrnodau HMS / Inset Days
 • Llongyfarchiadau, Canlyniadau Lefel A
 • SWYDDOGION 2017-2018
 • Amseroedd Ysgol Newydd o Medi 2017
 • Sgiliau Tawelu

 

 

 

Codon ni / We raised

 

£680.00

Ddechrau mis Hydref, daeth Bardd Plant Cymru, sef Casia Wiliam i’r ysgol i gynnal gweithdy barddoni. Aeth rhai o blant blynyddoedd 7, 8 a 9 i’r llyfrgell ar ddiwedd amser cinio er mwyn mwynhau prynhawn o farddoni. Buom yn darllen geiriau caneuon Cymraeg ac yn ceisio dyfalu os oedd y gân yn hapus neu’n drist. Fe wrandawon ni ar rai o gerddi Casia Wiliam ac wedyn mynd ati i ysgrifennu cerddi yn unigol neu gyda phartner. Ysgrifennais i gerdd gyda fy ffrind gorau. Roedd gennym ni ddewis o greu cerdd am berson yn ein gadael, neu am gêm bêl-droed Cymru yn erbyn Iwerddon. Fe benderfynais i a fy ffrind i ysgrifennu cerdd am y gêm. Ar ddiwedd y gweithdy, gwrandawodd pawb ar gerddi ei gilydd. Cefais hwyl yn y gweithdy a dysgais i lawer o bethau newydd - yn enwedig bod gwahanol ffyrdd o feddwl am yr un peth a gwahanol ffyrdd o fynegi teimladau am yr un pwnc. Dwi’n gobeithio gwneud gweithdy arall yn y dyfodol.